אינרום,
כי ערכים בונים
לטווח ארוך

 

 

investors-5

קשרי משקיעים.

אינרום תעשיות בנייה פועלת וממוקדת בענפי הבנייה והשיפוצים באמצעות מגוון פעילויות המובילות בתחומן, ומייצרת ערך למשקיעיה, תוך חלוקת דיבידנדים ניכרת המשקפת תשואת דיבידנד ממוצעת של כ- 10% בשנה מעת הנפקתה בבורסה בת"א.

פעילויות הקבוצה צומחות, רווחיות ומניבות לאורך שנים, תוך הצגת חוסן פיננסי המאופיין בתזרימי מזומנים חזקים המאפשרים המשך התרחבות והשקעות משמעותיות בקווי הייצור, בד בבד עם מדיניות חלוקת דיבידנדים משמעותית כאמור.

החברה נרשמה לראשונה למסחר בבורסת תל-אביב ביוני 2014 ומוחזקת על ידי הציבור בשיעור ניכר של כ- 67%. החברה נכללת במדדים המובילים בבורסה בת"א – מדד ת"א 90, מדד ת"א 125 ומדד תל-דיב.

 

דוחות כספיים.

מצגות.

נתוני מסחר.

לחצו לכניסה >> 

הודעות למשקיעים.

דיווחים לבורסה

לחצו לכניסה >>

הודעות לבעלי המניות

אינרום תעשיות בנייה בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה מעדכנת בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של החברה, שתיערך ביום 15 באפריל 2019 בשעה 16:00 ("האסיפה") במשרדי החברה ברחוב גולן 1 (בית גולן), קריית שדה התעופה (איירפורט סיטי).

על סדר יומה המעודכן של האסיפה:

  1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2017.
  2. הארכת כהונת משרד ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' כרואי חשבון המבקר של החברה.
  3. מינויים של חמישה (5) דירקטורים מתוך שישה (6) מועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה: מר רמי ארמון (המכהן, נכון למועד זה, כדירקטור בלתי תלוי בחברה), וה"ה אשר בהרב, ציון גינת, פרץ שחר, יוסי חג'ג' ואיציק צאיג, כדירקטורים בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. יובהר כי מתוך המועמדים לכהונת דירקטור בחברה, כאמור לעיל, ייבחרו חמשת המועמדים שיקבלו את מרבית קולות בעלי המניות, הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה נא ראו דיווח מיידי של החברה מיום 26 במרץ 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-026899) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת http://www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת http://maya.tase.co.il.

זכאות להצביע ואסיפה נדחית: המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי האמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנות מכוחו הינו יום 14 במרץ 2019 ("המועד הקובע"). בהעדר מנין חוקי (נוכחות של בעל מניות אחד או יותר, בעצמם או על ידי באי כוח, או ששלחו לחברה כתב הצבעה, אשר מציין את אופן הצבעתם, או שהשתתפו בהצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, המחזיק/ים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה בשבוע אחד לאותו היום, באותה השעה ובאותו המקום.

כתב מינוי כתב הצבעה, הודעת עמדה והצבעה אלקטרונית: על בעל מניה, המעוניין להצביע ע"י כתב מינוי, בנוסח המצורף לדוח המיידי, להפקידו במשרדי החברה לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד האסיפה. בעל מניה רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה, בנוסח שצורף לדוח המיידי. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

 

בכבוד רב,

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

<<תחומי פעילותצרו קשר>>