אינרום,
כי ערכים בונים
לטווח ארוך

 

 

investors-5

קשרי משקיעים.

אינרום תעשיות בנייה פועלת וממוקדת בענפי הבנייה והשיפוצים באמצעות מגוון פעילויות המובילות בתחומן, ומייצרת ערך למשקיעיה, תוך חלוקת דיבידנדים ניכרת המשקפת תשואת דיבידנד ממוצעת של כ- 10% בשנה מעת הנפקתה בבורסה בת"א.

פעילויות הקבוצה צומחות, רווחיות ומניבות לאורך שנים, תוך הצגת חוסן פיננסי המאופיין בתזרימי מזומנים חזקים המאפשרים המשך התרחבות והשקעות משמעותיות בקווי הייצור, בד בבד עם מדיניות חלוקת דיבידנדים משמעותית כאמור.

החברה נרשמה לראשונה למסחר בבורסת תל-אביב ביוני 2014 ומוחזקת על ידי הציבור בשיעור ניכר של כ- 67%. החברה נכללת במדדים המובילים בבורסה בת"א – מדד ת"א 90, מדד ת"א 125 ומדד תל-דיב.

 

דוחות כספיים.

מצגות.

נתוני מסחר.

לחצו לכניסה >> 

הודעות למשקיעים.

דיווחים לבורסה

לחצו לכניסה >>

הודעות לבעלי המניות

אינרום תעשיות בנייה בע"מ ("החברה")

בהמשך להערה שהתקבלה מגוף המייעץ לחלק מבעלי המניות מקרב הציבור, החברה מתכבדת להודיע על דחייה ועדכון מועד כינוס האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי מניות החברה, מיום ב' 23 באפריל 2018 ליום ב' 7 במאי 2018 בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב גולן 1 (בית גולן), קריית שדה התעופה ("האסיפה").

על סדר יומה של האסיפה:

אישור מדיניות התגמול של החברה והכל כמפורט בדיווח מיידי מיום 22 באפריל 2018, (אסמכתא: 2018-01-039964), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת http://www.magna.isa.gov.il  ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת http://maya.tase.co.il ("הדוח המיידי").

זכאות להצביע ואסיפה נדחית: המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנות מכוחו, הינו יום 25 במרץ 2018 ("המועד הקובע"). בהעדר מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד לאותו היום, באותה השעה ובאותו המקום, והכל בהתאם לאמור בדוח המיידי.

כתב מינוי כתב הצבעה, הודעת עמדה והצבעה אלקטרונית: על בעל מניה המעוניין להצביע ע"י כתב מינוי, בנוסח המצורף לדוח המיידי, להפקידו במשרדי החברה לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד האסיפה. בעל מניה רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה, בנוסח שצורף לדוח המיידי. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

 

 בכבוד רב,

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

<<תחומי פעילותצרו קשר>>